Våra initiativ

Vår stund på jorden är, i relation till vårt jordklots livstid, kort. Vi människor har, trots detta, en förmåga att påverka och förändra för lång tid framöver. Vårt beteende får konsekvenser.

Initiativ Utö fokuserar på att återställa och förebygga där vi ser att människans påverkan har eller kan innebära negativ miljöpåverkan.

Övergödning skapar algblomning som skapar syrefria bottnar som tar bort förutsättningarna för fiskens existens i området. Genom att identifiera problemen arbetar vi sen med att finna långsiktiga lösningar, tekniskt och ekonomiskt.

Vi arbetar med mindre lokala åtgärder och tror att flera sådana insatser tillsammans gör en positiv skillnad för Östersjöns tillstånd. SVT beskriver problematiken i Östersjön på ett pedagogiskt sätt: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vad-ar-problemet-med-ostersjon?cmpid=del:tw:20201119:vad-ar-problemet-med-ostersjon:nyh:lp via @svtnyheter

I samtal och möten med kompetenser på bl.a KTH, SLU, Stockholms Universitet, Östersjöcentrum, Länsstyrelsen i Stockholm, Haninge kommun,Rosendals Trädgårdar bygger vi kontinuerligt upp vår kunskap. Det är de små detaljerna som bygger helheten och ju mer vi förstår detaljerna ju bättre blir åtgärderna som kan återskapa balansen i Östersjön. 

De projekt vi beskriver här nedan ligger på olika platser på Utö och Ålö
Läs artikeln i Tidningen Skärgården

                      

Våtmark Gruvbyn Utö

Alldeles norr om Reningsverket i Gruvbyn på Utö ligger ett område som vi identifierat som ett utmärkt område för en våtmark som enbart ska fungera som reproduktionslokal för gädda och abborre. 2019 ingick vi ett nyttjanderättsavtal med markägarna om att anlägga en våtmark och under våren 2020 fick vi alla nödvändiga tillstånd på plats för att börja anlägga våtmarken. Till att börja med har marken förberetts för grävning. Träd och sly har fällts och snubbar har frästs. Nu inväntar vi gräventreprenören som ska gräva ut våtmarken, anlägga fågelöar och en vall ut mot Mysingen. I vallen kommer vi lägga en sluss för att släppa ut vatten och fisk, en s.k. Wallinränna samt en bäck som fisken kan använda för att vandra in i våtmarken om våren för att leka. 

Projektet stöds av EU:s havs- och fiskerifond (EMFF) samt av Leader Stockholmsbygd.

 

Våtmark Fladen Utö

I november 2012 fattades beslut om att omvandla vassområdet till en livskraftig våtmark. Ett område som tog upp näringsämnen från tillrinnande skogs- och hästmarker men som också gav möjlighet till reproduktion för abborre och gädda. Även en miljö där fåglar kunde häcka och äta.

I mars 2015 var konstruktionen klar och skötsel av området kunde starta. Ett fåtal gäddor och abborrar fångades i Östersjön och placerades i våtmarken. Leken tog vid och därefter vandrade fiskarna ut via våtmarkens fisktrappa. Samma procedur upprepades andra året.

Det tredje året tog sig de fiskar som var födda i våtmarken upp av egen kraft. Processen var igång. 
Under 2018 och 2019 har Östersjöns vattenstånd varit extremt under normal nivå, just under fiskens lektid. Detta har påtagligt hämmat fiskens möjligheter att ta sig upp till reproduktionsområdet i våtmarken. Fisken kommer helt enkelt inte igenom sedimentet i viken innan våtmarken. Vi studerar därför möjligheter att ta bort detta sediment. Läs gärna mer ”Sedimenthantering Fladen”. 

Vi sköter våtmarken året om genom vassklippning, iordningställande av konstruerade vallar, fiskräkning och borttagning av vattenflödeshinder. 

I utkanten av våtmarken har vi byggt ett fågeltorn som invigdes i augusti 2019. 
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla tekniker för att förenkla skötselarbetet. För närvarande ser vi över hur vi ska kompostera det material vi klipper i våtmarken. 

I maj 2020 inleddes arbetet med angränsade markområde till våtmarken. Avsikten är att området ska vara platsen där vi visar naturens kretslopp. Den vass och det andra organiska material som vi klipper i våtmarken får en plats där det komposteras. En odling har iordningställts och under hösten 2020 har vi för avsikt att ta upp sediment ur våtmarken och lägga det i odlingsområdet. 
Vi planerar för en solcellsanläggning och att området ska vara en pedagogisk plattform för våra besökare. 

 

Sedimenthantering, Fladen

NYHET 2020-02-15
Sedimentkarteringen är genomförd. Vi inväntar analysresultat i mars månad. Mer information kommer.

NYHET 2019-11-15
Finansiering klar för att starta sedimentkartering. Genomförandet sker under perioden januari-februari 2020 och analysresultaten presenteras senast i april 2020.

NYHET 2019-10-23
Idag har vi lämnat in en ansökan om ekonomiskt stöd för sedimentkartering av ett område i inre viken Södra Fladen. Karteringen ska undersöka sedimentets mäktighet, dess kemi och även genomföra en sjöbottenmätning. Området det gäller ser ni i nedanstående bild och får vi stöd kommer arbetet att genomföras efter nyår. Under förutsättning att isen i ställer till det.

Sediment består av organiskt material som sjunkit till botten. Precis som i en kompost så bryts det organiska material ned och då behövs syre. När syret är slut stannar nedbrytningsprocessen och ett syrefritt tillstånd inträder. Du kanske har rört omkring i ett sådant sediment och då känt ett lukt. Troligtvis är det lukten från svavelväte, vilket bildas i syrefria bottenområden.

Det som sjunker till botten är döda alger och annat organiskt material. Ju mer näringsämnen (fosfor och kväve) som hamnar i Östersjön ju mer näring får algerna tillgång till. Vi har en fungerande våtmark som idag tar hand om näringsämnen som kommer från land men genom århundraden har det samlats organiskt material som idag ligger som sediment i stora delar av Fladen på Utö.

Vår ambition är att ta hand om sedimentet och återställa bottenmiljön så att växter och fisk återtar det marina landskapet.

Just nu letar vi efter lämpliga tekniska lösningar och söker även efter samarbetspartner som hanterar analysarbetet före, under och efter åtgärdsarbetet.

Fågelutkik våtmark Fladen Utö

Förutom att vara en näringsfälla och ett fiskreproduktionsområde är en våtmark en utmärkt fågellokal. För att skapa en bra fågelskådningsplats har vi uppfört ett fågeltorn. Stockholms Ornitologiska Förening har, via projektet Baltic Wings, varit vårt ekonomisk stöd. Invigningen gick av stapeln hösten 2019. Alla är nu välkomna till fågeltornet. 

 

Fiskreproduktionsområde i Gruvbyn på Utö

NYHET 2020-02-15
Ansökan om strandskyddsdispens samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet är under handläggning på Länsstyrelsen. Ansökan om finansiering har genomförts och handläggs.

————————

På baksidan av reningsverket på Utö finns ett ca 5000 m2 stort område som har en fantastisk potential att locka till sig lekande gäddor och abborrar. Kartering av området har genomförts och ligger till grund för det konstruktionsförslag som presenterats för de två markägarna, varav Skärgårdsstiftelsen är den ena.

Marknyttjandeavtal har skrivits under av respektive markägare. Nu startar det stora arbetet med att få strandskyddsdispens, finansiering och tillstånd att bygga våtmark. Om allt löper och godkännanden ges kan arbetet starta i september 2020. Vi återkommer med mer information.

Våtmarken som ett cirkulärt system

NYHET 2020-09-23

Våtmarken ger mycket mer ifrån sig än rovfisk och renare vatten. Vassen som vi röjer varje sensommar och höst kan blandas med bladen från Alträden och komposteras till jord. Och med en sedimentpump kan vi pumpa upp näringsrikt material från botten av våtmarken som kan användas som gödsel. På så sätt kan våtmarken fungera som motor i ett cirkulärt system. 

 

————————

I kombination med våtmarken började vi i somras att odla grönsaker för restauranger och privatpersoner som vill äta närodlat. Detta fiske- och jordbruk skapar arbetstillfällen och en ny kontext att samlas kring för att informera, kommunicera, engagera samt stimulera till beteendeförändringar. Den lokala cirkulära modellen förbättrar de miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningarna för att driva en hållbar utveckling. Och så engagerade vi fler i en omställning som är möjlig för ett renare Östersjön i kombination med matproduktion. Berättelsen om miljön, klimatet och maten fick en naturlig anknytning till platsen.

Jag vill veta mer.

Lämna din email-adress så kontaktar vi dig.