1. Varför är gädda och abborre viktiga för en friskare Östersjö?

Gädda och abborre är viktiga rovfiskar som hjälper till att kontrollera populationer av mindre fiskar och kräftdjur. Genom att hålla nere antalet småfiskar som betar på växtplankton, bidrar de till att minska övergödning och upprätthålla en bättre balans i ekosystemet.

2. Varför är ett överskott av fosfor skadligt för Östersjöns hälsa?

Ett överskott av fosfor leder till övergödning, vilket orsakar överdriven tillväxt av växtplankton och alger. Detta kan resultera i algblomningar som skadar vattenkvaliteten, minskar syrehalten i vattnet och skapar döda zoner där få organismer kan överleva.

3. Hur påverkar fritt flytande fosfor produktionen av växtalger och algblomning i Östersjön?

Fritt flytande fosfor fungerar som näring för växtalger, vilket leder till ökad algproduktion. Detta kan resultera i omfattande algblomningar som minskar siktdjupet, stör ekosystemet och kan producera giftiga ämnen skadliga för både marina liv och människor.

4. Varför är det så mycket storspigg, skarv och säl i Östersjön?

Det ökade antalet storspigg, skarv och säl i Östersjön kan bero på förändringar i ekosystemet, såsom minskade bestånd av deras naturliga fiender och rovfiskar som gädda och abborre. Detta kan också kopplas till övergödning och klimatförändringar som påverkar födovävar och livsmiljöer i Östersjön.

5. Kan fyra våtmarker på Utö rädda Östersjön=

gädda och abborre. Detta kan också kopplas till övergödning och klimatförändringar som påverkar födovävar och livsmiljöer i Östersjön

6. Vad är Utö Living Lab

gädda och abborre. Detta kan också kopplas till övergödning och klimatförändringar som påverkar födovävar och livsmiljöer i Östersjön