Forskning

Forskning tillsammans med KTH

Initiativ Utö grundades med ambitionen att minska övergödningen och dess effekter och att återfå rovfiskbestånden. Detta för en Östersjö i balans.

Visuellt är det ganska enkelt att konstatera att det är mycket alger på ytan och att det är otroligt svårt att få napp av gädda och abborre. När vi badar är det lätt att fastna med fötterna i bottensedimenten. Svårare är det att presentera data, fakta, siffror på hur det står till. 

De forskningsprojekt som vi, tillsammans med KTH Biokemi, arbetar med inriktar sig framförallt på upptag av fosfor ur sediment och vatten. Vårt fokus är Natur-Based-Solutions (NbS) som forskar fram och utvecklar naturliga lösningar på ekosystemens utmaningar.

Vilka är de forskningsprojekt som pågår?

Landsbaserade våtmarker för upptag av näringsämnen, område för fiskreproduktion, fångst av växthusgaser samt förädling av växtresurser. De tre landbaserade våtmarkerna vi har konstruerat och den forskning som pågår i och kring dessa, kan du läsa om här

Växter i våtmarkerna binder betydande mängder av näringsämnen vilket ger god tillväxt. Resultatet blir att en mindre mängd av näringsämnen når Östersjön. Våtmarkskonstruktionen innehåller en fisktrappa där vattnet rinner ut från våtmarken. Denna vattenväg används av abborre och gädda för att ta sig upp för lek i våtmarken och sedan också för att återvända till Östersjön efter leken. Yngelproduktionen och tillväxten är mycket god i det näringsrika våtmarksvattnet. 

Tre växthusgaser finns i våtmarken vid olika tidpunkter. Lustgas, metan och koldioxid. Vi forskar kring metoder för skötsel av våtmarken där syftet är att binda så mycket växthusgaser som möjligt i våtmarkens plantor. När växterna skördas är målet att få med så mycket näringsämnen som möjligt till fastlandsområdet där växterna processas.  

Flytande våtmarker för upptag av fosfor från havet och odling

Alger växer tack vare tillgången på näringsämnen som kväve och fosfor. När algerna dör sjunker de till botten och bildar sedimentlager. Det syre som finns tillgängligt används för att bryta ner det organiska materialet. När syret tar slut frigörs fosfor och rör sig i den fria vattenmassan. I detta projekt är avsikten att fånga detta fosfor med hjälp av plantor och biokol placerade på en flotte. Vattnet pumpas upp i toppen av odlingen och får sakta rinna tillbaka till Östersjön. Näringsämnen stannar då kvar hos plantorna och biokolen. Vattenpumpen drivs med elektricitet från solceller. Läs mer om projektet och partners

https://networknature.eu/casestudy/26786

Återställande av bottenmiljöer

Efterhand som botten täcks av alger och annat organiskt material byggs flera sedimentlager. Till slut är inte den grunda viken varken framkomlig för båtar eller för fisk. Dessutom växer inget på den syrefria botten. 

Vi har återställt bottenmiljön i Södra Fladens inre del genom att pumpa upp sediment. Detta genomfördes under senhösten 2021. Under våren och försommaren 2022 undersökte vi botten och fann att i sanden hade vattenväxter etablerat sig. Under sensommaren fanns det väldigt mycket fisk i området. Något vi tidigare inte observerat under de 10 år vi arbetat i området.