“Vad kan du om Östersjön?”Här hittar du svaren på de 6 frågor vi ställer i årets sommarkampanj. Tack för att du läser och engagerar dig!

Varför är gädda och abborre viktiga för en friskare Östersjö?

Gädda och abborre är viktiga rovfiskar som hjälper till att kontrollera populationer av mindre fiskar och kräftdjur. Genom att hålla nere antalet småfiskar och låta zooplankton och andra växtätare arbeta ifred bidrar de till att minska övergödning och upprätthålla en bättre balans i ekosystemet Östersjön. Mindre fisk äter förutom djurplankton, även rovfiskägg och andra betare (t.ex. snäckor och kräftdjur). Djurplankton och andra betare håller nere mängden växtplankton och fintrådiga alger, en viktig funktion i ett övergött hav. Så, kort formulerar – mer rovfisk ger friskare vikar.

Varför är ett överskott av fosfor skadligt för Östersjöns hälsa?

Ett överskott av fosfor leder till övergödning, vilket orsakar överdriven tillväxt av växtplankton och alger. Detta kan resultera i algblomningar som skadar vattenkvaliteten, minskar syrehalten i vattnet och skapar döda zoner där få organismer kan överleva. När syrehalten i bottensedimentet blir för låg frigörs det fosfor som varit bundet och Östersjön börjar gödsla sig själv. Fenomenet kallas för internbelastning.

Hur påverkar fritt flytande fosfor produktionen av växtalger och algblomning i Östersjön?

Fritt flytande fosfor fungerar som näring för växtalger, vilket leder till ökad algproduktion. Detta kan resultera i omfattande algblomningar som minskar siktdjupet, stör ekosystemet och kan producera giftiga ämnen skadliga för både marina liv och människor. Så här skriver Wikipedia: Internbelastning är en process som frigör fosfor som tidigare sedimenterats på bottnar i övergödda sjöar. Fenomenet inträffar framförallt vid syrefria förhållanden på botten. I sjöar som tidigare varit externt hårt belastade med fosfor utgör internbelastning ett problem då det finns stora mängder fosfor bundet i sedimenten.

Varför är det så mycket storspigg, skarv och säl i Östersjön?

Det ökade antalet storspigg i Östersjön beror på förändringar i ekosystemet, såsom minskade bestånd av deras naturliga fiender och rovfiskar som gädda och abborre. SLU skriver att “Tidigare forskning har visat att gäddan påverkas negativt av flera olika faktorer. Ett för högt fisketryck, förlust av viktiga livsmiljöer och ökande predation från både säl, skarv och spigg bidrar alla till minskande bestånd.

Kan fyra våtmarker på Utö rädda Östersjön?

Initiativ Utö är en insamlingsstiftelse som använder sina insamlade medel till att vårda och sköta de våtmarker vi initierat samt hålla vattenvägarna öppna. De pengar vi samlar in används bland annat för att utforska effektivare metoder för hantering av organiskt material  inom våtmarksskötseln. Våra forskningsinitiativ inkluderar undersökningar kring vassens förmåga att binda kol, fosfor och kväve. Vi bekämpar även internbelastning av flytande fosfor i havsvattnet, kämpar mot algblomning och utforskar skogsvåtmarker för att stabilisera vattenflödet. Delandet av vår kunskap är en del av vår vision, med syfte att inspirera till många fler liknande initiativ längs Östersjökusten.

Har du hört talas om Utö Living Lab?

Sedan 2015 har Utö utvecklats i riktningen mot att fungera som ett “Living Lab”. Ett center för forskning, utbildning och produkt/tjänsteutveckling kring Östersjöns utmaningar genom utveckling av processer, metoder och verktyg för att åtgärda utmaningarna. I och med samarbetet med KTH, som startade 2018, adderades akademisk kunskap och kompetens till Initiativ Utös praktiska hållbarhetsarbete.

Aktuellt i april 2024

Så blev det april igen med allt vad det innebär. Sakta går naturen upp i ”vaket-läge”. Första gäddan vandrade in i Södra Fladens våtmark under påsken den 27/3. En hona, 65 cm lång. En kallare period bromsade upp vandringen men nu är den i full gång igen.

I Södra Fladens Odling är det också full fart. Vi flisar sly, vi maler vass till mindre bitar och vi har startat upp vår minitraktor Ferrari (ja den heter så) för att fräsa upp odlingsbäddar och potatisland. Vi startar upp den solcellsdrivna bevattningsanläggningen och den GPS-styrda robotgräsklipparen, tack HUSQVARNA, och vi gör ordning området för säsongens alla besök.

Vi har även kommit igång med planering och organisation för konceptet UTÖ LIVING LAB, ett center på Utö för forskning, utbildning och produktutveckling. Bygglovsprocessen för Lab och Växthus är igång och ett flertal aktiviteter för utbildning är planerade och kommer att genomföras. Mer information om det kommer senare.

Klippning, utdragning och bearbetning av vass med drönarteknik, är det möjligt? Tillsammans med företaget NORDLUFT utvecklar vi teknik för att göra det enkelt och kostnadseffektivt. Under hösten vet vi om utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt.

Även i år har vi mottagit ekonomiska stöd från våra företagsvänner och välgörare. Ett särskilt tack riktar vi till stiftelsen Nordlander Zeidler Family Foundation för den generösa donationen vilken vi är otroligt tacksamma för. Allt vi samlar in kommer användas för att driva de projekt vi initierat och för att göra det möjligt att identifiera nya projekt och metoder för att hjälpa Östersjön.

Du kan bli en viktig kugge och få oss att växa genom att nominera oss till Björn Carlssons Östersjöpris. Jag har kopierat in text från deras hemsida här: ”Björn Carlsons Östersjöpris ska belöna forskare eller annan person som i vid mening bidragit till arbetet för en bättre östersjömiljö. Det kan vara enskilda forskningsresultat eller en längre tids samlade arbete. Det kan också vara insatser för att forskning omsatts i policy eller förts ut till en bredare allmänhet. Priset kan belöna både pågående och avslutat arbete. Även annan verksamhet än traditionell akademisk forskning kan belönas, dvs personer som på olika sätt bidrar/har bidragit till att miljön i Östersjön förbättras.” Östersjön Här är länken till deras webbplats https://bjorncarlsonsostersjopris.se där du kan läsa mer och skicka in din nominering.

Du får mycket gärna kontakta mig för att få mer information om oss och vår verksamhet. Min mejladress är

Allra bästa vårhälsningar

Robert Cederlund, ordförande

Tidningen Skärgården har gjort ett reportage och en intervju med oss av att Initiativ Utö fyller fem år. Tidningen landar hos prenumeranterna i slutet av den här veckan (vecka 48) och finns online från vecka 49. Här är texten:

Från en våtmark till ett forskningsnav

Utö har blivit en hubb i skärgården för utveckling av nya miljöåtgärder för Östersjön. Med ideella krafter, lokal förankring och ett nära samarbete med både forskare och näringsliv har Initiativ Utö under det senaste decenniet skapat konkret förbättring för havsmiljön.

2012 skickades den första ansökan in, för att anlägga en våtmark vid Södra Fladen på Utö. Syftet var att minska övergödningen och få tillbaka rovfisk i skärgården. 

– Vi ville börja i vår vik och visa att det går att bygga något som återställer miljön för alla levande varelser. Funkar inte miljön så funkar inte Utö heller, säger Robert Cederlund, ordförande i Initiativ Utö, den insamlingsstiftelse som bildades 2018 för att hålla våtmarkerna vid liv även efter att de kommit på plats.

Sedan dess har ytterligare tre våtmarker anlagts på ön: en i Gruvbyn, en i Byviken och nyligen stod den fjärde klar på Ängsholmen. Dessutom har Källviksleden restaurerats för att skapa fri vandringsväg för fisken ut från Byviken. Och arbetet har gett resultat. När Södra Fladens våtmark stod färdig 2015 lyftes 20 gäddor in för att leka. Två år senare vandrade 350 gäddor in dit själva.

– Det som är kul är att vi kan se att det fungerar. Det är inte bara något vi tror, utan det finns synbara bevis på hur många fler gäddor som kommit till och vilken renande effekt det har. Det har överträffat våra förväntningar, säger Robert Cederlund.

Tidigare i år testades även ett nytt grepp i samarbete med KTH, då man sjösatte en flytande våtmark på en flotte i Södra Fladen. Medan en landbaserad våtmark renar utsläpp som kommer från land, är tanken med den flytande våtmarken att ta hand om internbelastningen – det vill säga de näringsämnen i form av fosfor och kväve som redan finns lagrade i sedimenten på havsbotten från tidigare utsläpp. I takt med att bottnarna blir syrefria släpper bindningarna till fosforn som stiger och gödslar algerna underifrån. Men med en flytande våtmark kan fosforn sugas upp, filtreras och renas genom växtlighet och biokol och därmed minska internbelastningen. 

– Det har visat sig fungera jättebra. Nu är nästa steg att fundera kring hur vi kan skala upp det, säger Thomas Hjelm från Initiativ Utö. Bland annat förs diskussioner med forskare på KTH om hur processen kan göras mer autonom, med sensorer och undervattensdrönare.

Man pratar om “nature based solutions” – ett begrepp och ett ramverk som används bland annat inom EU och som innebär att jobba på ett sätt där naturen får möjlighet att läka sig själv.

– Det stämmer väldigt väl överens med vad vi gör och vill göra. Vi vill ställa saker tillrätta i vår lilla vik och på vår lilla ö, säger Robert Cederlund. 

Samtidigt sträcker sig visionerna långt mycket längre än så. Tillsammans med KTH har nu Initiativ Utö tagit fram en modell för hur insatser som till exempel våtmarker kan planeras, finansieras, anläggas och driftas vilket möjliggör för uppskalning – något som skulle kunna få kännbar effekt på Östersjön. Härnäst finns planer på att skapa ett laboratorium på ön, något som ytterligare skulle stärka Utö som testbädd för forskning, utveckling och utbildning.

– Närmast handlar det om att få igång det som vi namngett “Utö Living Lab”. Det gäller att nu verkligen ta tillvara kunskapen och möjliggöra för skolor, högskolor, forskning och företag som vill testa sina saker i den här miljön, säger Robert Cederlund.

Text och intervjuer: Ylva Bergman, Tidningen Skärgården

Aktuellt i november 2023

Hej alla vänner till Initiativ Utö!

November sveper in med en stilla frid över naturen, och det är i den lugna stunden jag tar ett ögonblick för att reflektera över de senaste åren hos Initiativ Utö. De första fem åren har varit intensiva, fyllda med framsteg och engagemang. Här är en sammanfattning av vår resa hittills:

Resan Hittills:

Vårt äventyr började 2012 när Thomas Hjelm skickade in ansökningar för Södra Fladens Våtmark. Tre år senare stod den färdig, och idén om att göra något större för Östersjön och Utö föddes. År 2017 höll vi ett avgörande rådslag hos Länsstyrelsen i Stockholm där vi presenterade våra visioner. Resten, som man säger, är historia. 2018 grundades Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö. Nu, i november 2023, har vi etablerat fyra gäddvåtmarker på Utö, restaurerat Källviksleden och inlett ett långsiktigt samarbete med KTH. Vi har välkomnat otaliga grupper, företag och skolklasser till besök.

Framtiden Väntar:

Vad har vi att se fram emot de kommande fem åren? Vi åtar oss ansvaret att vårda och sköta de våtmarker vi initierat. Vattenvägarna ska hållas öppna, och vi undersöker effektivare metoder för att hantera organiskt material inom ramen för våtmarksförvaltningen. Vi testar tekniker för att motverka internbelastning av flytande fosfor som ger upphov till algblomning. Vi utforskar möjligheten av skogsvåtmarker som en metod för att jämna ut vattenflödena. Dessutom strävar vi efter att göra Utö till ett centrum för forskning, utbildning och utveckling – ett “Living Lab” där studenter, forskare och företag kan testa och utveckla nya metoder och produkter. Vår vision sträcker sig även till att dela med oss av vår kunskap för att inspirera liknande initiativ längs Östersjökusten.

Vägen Framåt:

Hur kommer vi att förverkliga vår vision? Genom ihärdigt arbete och genom att expandera Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö. Vi behöver växa genom att engagera fler krafter som säkrar vår framtid. Vi behöver också öka våra insamlade medel, både som enskilda donationer och regelbundna bidrag från privatpersoner, samt genom att knyta fler företagspartnerskap.

Ett stort tack till er alla som har varit en del av vår resa hittills. Tillsammans formar vi framtiden för Utö och Östersjön. 

Hälsningar, Robert Cederlund

Aktuellt i september 2023

Hösten står på tröskeln, och det är dags för en omfattande uppdatering från Initiativ Utö. Vi inleder med de senaste nyheterna. Den 20 september mottog vi ett glädjande besked från Länsstyrelsen i Stockholm som gav sitt välsignande för vattenverksamheten i den nya våtmarken som planeras på Ängsholmen, den pittoreska grannön till Utö. Det är en framgång att fira och definitivt ett steg i rätt riktning. Den kommande våtmarken kommer att främja gäddans och abborrens reproduktion i Kyrkviken på Utö, något som i förlängningen kommer att förbättra vattenkvaliteten och det marina ekosystemet runt Utö och i Östersjön.

För närvarande pågår restaureringen av Källviksleden, den vattenväg som skiljer Utö och Ålö från Byviken i norr till Källviken och Östersjön i söder. Maxtech har placerat sin 60 tons grävmaskin på plats för att bredda kanalen och förbättra vattenflödet, syresättningen samt skapa en fri passage för rovfisk att migrera från våtmarkerna på Utö och Ålö. Denna förbättring möjliggör även en bekvämare upplevelse för kajakpaddlare. Det återställda Källviksleden beräknas vara klar inom några veckor.

Våtmarkerna på Utö har blivit en uppskattad destination för både små och stora grupper. Här är några exempel:

I slutet av augusti, mellan den 27:e och 31:a, arrangerade Rotary en ledarskapsutbildning, RYLA Baltic Sea 2023, där Initiativ Utö var en av medarrangörerna tillsammans med Expedition Rädda Östersjön och Östersjöcentrum/SU. Den 30:e augusti ankrade briggen Tre Kronor upp utanför Utö, och under en heldag utbildade vi 25 unga deltagare från länderna runt Östersjön i hur man återställer balansen i havet och vilket ledarskap som krävs för att uppnå detta. Resultatet av dagen blev tre YouTube-filmer, som ni kan se här

https://www.youtube.com/@RotaryD2370/videos

En vecka senare hade Husqvarna ett heldagsbesök på Utö. Hela företagets huvudkontor, bestående av 110 personer, var inbjudna att testa Husqvarnas kompletta utbud av batteridrivna skogs- och trädgårdsprodukter. Vädret var på vår sida, och vi fick en fantastisk dag med tester av röjsågar och trimmers, motorsågar, flismaskiner, robotgräsklipparen Automover samt bevattningssystem från Gardena.

Mellan den 14:e och 15:e september kom årets naturklasser från Fredrika Bremergymnasiet för en tvådagars utbildning om Östersjön, inklusive provtagning och praktiskt arbete.

Och det fortsätter i samma anda. Utö och vår verksamhet på ön lockar allt fler, vilket harmonierar med vår vision om att utveckla vår verksamhet till ett Utö Living Lab. Detta blir en testbädd och en plats för forskning och utbildning, där vår modell kan ta flyg och göra en betydande insats för hela Östersjön.

Slutligen vill vi tacka er alla för ert stöd. Initiativ Utö grundades år 2018, och genom att bilda en insamlingsstiftelse har vi möjlighet att samla in medel som säkerställer långsiktig hållbarhet för våra marina projekt och initiativ. Vi tar tacksamt emot donationer, oavsett storlek, för att kunna vidareutveckla vårt arbete. Ett särskilt tack riktas till stiftelsen Nordlander Zeidler Family Foundation, som har varit med oss från början och möjliggjort starten av Initiativ Utö.

Tillsammans med KTH har vi under sommaren 2023 haft en flotte liggande i inre delen av Södra Fladen. Vi kallar det en flytande våtmark då den funktionsmässigt agerar som en landbaserad våtmark. Tack vare finansiering från Stiftelsen Peters Udde, Nordiska Ministerrådet och Initiativ Utö kunde forskningsprojektet genomföras. Avsikten med projektet var att undersöka möjligheten att ta upp fosfor ur havet. På flotten fanns 30 olika plantor, biokol, solpaneler och kontrollsystem och under flotten en pump. Projektet avslutades i september och resultaten sammanställs. Vi såg att algblomning var aktivt i mitten av juni och ser i diagrammen att vid den tidpunkten var det mycket fosfor i havet. Reningseffekten, efter att vattnet pumpats upp och när vattnet rann genom plantor och biokol, var mycket hög. Vi återkommer med en slutrapport men samtidigt fortsätter mätningarna och KTH genomför analyserna. 

Företaget Nordluft kontaktade oss för att undersöka om de kunde få tillgång till den vass och annat organiskt material som vi klipper och tar ut från våtmarkerna. Företaget har flera drönare som används för att gödsla skog och vass är en bra gödselkomponent. Samtalet tog dock en annan väg och nu har vi inlett ett arbete att tillsammans utveckla ett verktyg, som kopplas till drönare, för att klippa och dra ut vass från ovan. Mer om detta i nästa nyhetsbrev. 

Stockholms Universitet (SU) har har gjort en studie som visar att algblomning spelar en nyckelroll för Östersjöns fiskbestånd

Studien visar att stora ansamlingar av växtplankton, närmare bestämt cyanobakterier, vid vattenytan brukar kallas för algblomning och försämrar kvaliteten på Östersjöns vatten kraftigt på sommaren. Men en ny studie från Stockholms universitet visar att dessa cyanobakterier är huvudföda för de djurplankton som i sin tur har en nyckelroll för ett stort fiskbestånd.

Men Östersjöns hälsa bygger till stor del på att det finns tillräckligt mycket fisk i havet och att näringskedjorna är i balanserade. Som läget är nu, med för lite rovfisk i förhållande till mängden betesfisk/vitfisk så är balansen satt ur spel. Det finns alldeles för lite rovfisk i förhållande till betesfisk. Sälen svälter och tar sig allt längre in i skärgårdarna i jakten på föda och skarvens utveckling påverkar också fisklivet på ett negativt sätt. Utfiskning av torsk på 1990-talet och den industriella trålningen av strömming är ett effektivt sätt att hindra Östersjöns förmåga att läka sig själv. Betesfisken/vitfisken (storspigg, mört, brax och sutare) lever på djurplankton och fiskyngel och påverkar därmed Östersjöns hälsa på ett negativt sätt. 

Forskare på SU har med hjälp av ny DNA-teknik kunnat undersöka maginnehållet hos mikroskopiska djurplankton och upptäckt att upp till 70 procent av deras föda består av cyanobakterier. 

Ökningen av cyanobakterier på grund av övergödning och global uppvärmning anses ofta vara en bidragande orsak till att beståndet av fisk minskar i Östersjön. Men hur cyanobakterierna bidrar till näringsväven, alltså alla Östersjöns sammanlänkade näringskedjor, har varit svårt att mäta. En ny studie som tar hjälp av genetiska markörer visar att cyanobakterier utgör upp till 70 procent av djurplanktonens föda och att de är viktiga för fiskbeståndet i Östersjön. I artikeln redovisas att cyanobakterierna som finns i växtplankton inte är helt av ondo.

Ett fiskliv i balans och en Östersjö som mår bra bygger att vi tar tag i övergödningen och stoppar utfiskningen. Om rovfisken har övertaget mot betesfisken så får djurplankton och växtätare vara i fred för att hålla bottnarna rena.

Gäddvandring och paddor, en flytande våtmark och en drönare

Hej på er! Här kommer lite nyheter från Initiativ Utö och ön längst ut i havsbandet. 

Gäddvandringen

Den 12 maj avslutade vi räkning av uppvandrande gädda till våtmark Södra Fladen. Glädjande var att det vandrade upp 134 gäddor. Förra året var det 61. Vi sammanställer nu längd och kön för att återkomma med vilka generationer som dominerar och potentialen för hur många yngel som kan växa upp

Det är inte bara gäddor och abborrar som söker sig till våtmarken. Vi har även räknat in 120 paddor som vandrat upp i våtmark Södra Fladen och skapade 1000-tals paddyngel ser nu dagens ljus.

Full fart på tillväxten med andra ord. 

Den flytande våtmarken

Som vi berättat om tidigare har vi ett nytt spännande projekt på gång tillsammans med KTH. Den flytande våtmarken. Syftet är att fånga upp den fosfor som flyter fritt i Östersjön och på så sätt minska internbelastningen, det vill säg att Östersjön gödslar sig själv. Den flytande våtmarken i Södra Fladen är en testplattform, finansierad av oss (IIU), Stiftelsen Peters Udde och Nordiska Ministerrådet. Om testet går enligt plan har vi lyckats ta fram en skalbar modell och produkt som verkligen kan göra skillnad för Östersjöns välmående.

Flotten med all installation ligger nu på plats i södra Fladen.

Ny teknik för underhåll av våtmarker med näringsåtervinning

Som ni vet så spelar våtmarker en enormt viktig och mångsidig roll i arbetet med miljövård. En viktig funktion är att de utgör fällor för näringsämnen som annars hade runnit ut i vattendrag och bidragit till övergödning. För att behålla och förbättra denna funktion, och för att undvika att våtmarkerna växer igen, krävs underhåll i form av vassklippning med bortforsling. Detta är en stor utmaning som kräver mycket arbete. Idag saknas attraktiva metoder för detta. 

Tillsammans med Nordluft AB har Initiativ Utö sökt och erhållit bidrag från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie baserad på drönarteknik för att klippa och forsla bort vass och annat material från våtmarkerna med betydande återvinning av de biologiska näringsämnen som våtmarkerna fångar upp. Detta projekt är mycket spännande och skulle kunna innebära ett stort steg framåt för oss avseende skötsel av våtmarker. 

Vårkänslor – nyhetsbrev #1 2023

Hej alla. 

Alla ni som läst om Nalle Puh känner säker igen den här replikväxlingen:

“Good morning, Eeyore,” said Pooh.

”Good morning, Pooh Bear,” said Eeyore gloomily. ”If it is a good morning, which I doubt,” said he.

Ja, det saknas verkligen inte diskussionsämnen som kan dämpa humöret en grå morgon i slutet av mars. Världspolitik, världsekonomi, fiskepolitik. Ibland vill man bara somna om. Eller göra som Robin Williams i Mork och Mindy – knäppa med fingrarna och så blir det en ny och bättre dag. Men det är kanske just nu och därför som Initiativ Utö behövs. För att visa hur man med många lokala och småskaliga lösningar gör en förändring i ett större system. Till exempel att tre våtmarker på Utö med allt vad det innebär av skötsel, forskning och utveckling kan bli en modell för hur ett helt innanhav kan återfå balansen. 

Gäddorna står snart i kö för att vandra in i våtmarkerna och de bryr sig inte så mycket om inflation och despoter österut. Här kommer ett välpackat inlägg om det som ligger på bordet just nu. Trevlig läsning.

Nya hemsidan 

Att kommunicera det vi gör och skapa möjloghet för er att följa projektens och stiftelsens utveckling är en av hörnstenarna i vårt arbete. Därför tog vi oss råd att investera i en ny hemsida. Vi vill att den nya hemsidan ska vara mer intuitiv och lättnavigerad. Vi vill att den ska lyfta fram allt spännande vi gör och på ett bättre sätt ge plats för de samarbetspartners och donatorer som gör detta möjligt. Ta en tur och titta runt. Läs om våra forskningsprojekt tillsammans med KTH och annat nytt. Jag tar mer än gärna emot era synpunkter på förbättringar och tilläg. initiativuto.se är en levande plats precis som omvärlden vi arbetar i. 

IIU på Allt för sjön 

I söndags stängdes portarna för årets båtmässa i Stockholm, Allt för sjön. Senast vi var med stängde mässan efter tre dagar. Vi fick en pandemi om ni minns. I år fick vi möjlighet att finnas med på tre platser; 1) Tillsammans med Expedition Östersjön där vi var med på scenen och i deras monter 2) Tillsammans med Rotary som så vänligt hjälper till att sprida vårt budskap 3) Vårt eget budskap på en långvägg tillsammans med fyra andra organisationer som arbetar för Östersjön.

Min känsla efter mässan är att miljöorganisationer har det svårt att konkurrera om uppmärksamheten när de står bredvid en Candela C8 och en Porsche 911 GT3 RS. I våra montrar erbjuds inget att känna och klämma på eller äta och dricka. Till kommande år kanske mässan borde satsa på temadagar och lägga krut på att marknadsföra dessa istället för att blanda allt till alla. Vad tycker ni? Hur ska vi ta plats?

Kalendarium 2023 

Snart börjar fiskvandringen upp i våtmarkerna, i synnerhet till Fladens Våtmark som etablerades för 8 år sedan. Håll utkik i på våra sociala medier – Instagram och Facebook för aktuella uppdateringar. Är det någon som kan låna ut en undervattenskamera kanske vi kan livestreama eventet. Hör av er till mig eller Thomas Hjelm. 

I mitten av april kommer vi lyfta in gäddor, honor och hannar, i de senast anlagda våtmarkerna – Byvikens Våtmark och Gruvbyns Våtmark. Vi vet av erfarenhet att gäddorna behöver hjälp på traven i två år för att etablera sig på en ny plats. Efter tredje året brukar de vilja vandra tillbaka till sin uppväxtplats för att leka. Mycket annat händer också, vi berättar vartefter. Redan nu kan ni sätta ett kryss i kalendern den 30-31 augusti. Då anländer Briggen Tre Kronor till Utö för att ankra upp i gästhamnen. Vi är värdar för ett av stoppen på en ledarskapssegling för ungdomar som genomförs av Rotary. Tillsammans med Stockholms Universitet och Askölaboratoriet skall vi ansvara för fyra dagars ledarskapsutbildning med fokus på Östersjön. 

Vart är vi på väg?

Med alla de samarbeten vi redan har och med några som väntar runt hörnet vill vi etablera Utö som en fullskalig testbädd och utbildningsplats. Vi vill använda begreppet Living Lab som en beskrivning av Utö och att allt det som vi står bakom skall bli en verktygslåda för skalbar kustförvaltning som bidrar till en hållbar utveckling och modell för utbildning.

11-kaffe i värdshusparken i sommar

Någon gång i juli kommer vi att bjuda in alla er till kaffe och kaka i Värdshusparken för att få träffas och berätta vad som är på gång i vår stiftelse. Ett bra tillfälle att lära känna oss mer och kanske inspireras till att engagera sig lite mer?

Varje krona är viktig

Vill ni stötta vårt arbete och vår utveckling? Varje krona är viktig för vårt långsiktiga arbete.

Vårt Bg-nummer är 5295-7461

Vårt Swishnummer är 123 117 8250

Mejla gärna till om du vill veta mer. 

Bästa hälsningar, Robert Cederlund

En femåring på egna ben

Fem år har passerat sedan vi fick registreringsbeviset på att Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö fanns på riktigt. Vi var några Utöbor som ville dra vårt strå till stacken att hjälpa Östersjön att återfå balansen och skapa nytt liv till de marina miljöerna runt våra öar.

Var är vi nu?

Fem år senare så har vi kommit en bra bit. Vi har nu anlagt och driver tre våtmarker på Utö. Under detta år kommer vi att återställa den viktiga vattenvägen mellan Källviken och Byviken. En återställning av Källviksleden kommer att ge goda resultat beträffande vattengenomströmning, fiskvandring, yngelproduktion.

Vi har sedan tre år även ett nära samarbete med KTH som använder våtmarkerna på Utö som forskningsplats för att utveckla vattenreningsmetoder, för utvinning av fosfor ur bottensediment och ur havsvatten. Energy Machine testar ett nytt koncept för vertikal vindkraft i Södra Fladen.

Vart är vi på väg?

Under våren kommer naturklasserna från Fredrika Bremergymnasiet ut till ön igen för att slutföra projektet som startades upp i September-22.

Baltic Sea Water Talks (BSWT) är nu ett etablerat koncept när det handlar om att dela insikter och kunskap om forskning och nya affärsmodeller för en friskare Östersjö. BSWT kommer att anordnas på Utö, i vårt testbädd samt på fastlandet för en större publik.

Vi kommer också att expandera våra insatser till fler platser i Stockholms skärgård och längs Östersjökusten med Initiativ Utö-modell som bas.

I projekten som vi samarbetar med KTH i samlas data vid analyser av vatten som rinner in och ut från våtmarkerna. Våtmarkernas förmåga att binda olika ämnen till olika plantor är känd och uppenbar men vi avser att tillsammans utveckla metoder och anpassade plantor till att fånga det vatteninnehåll som flödar till respektive våtmark. För att kontinuerligt mäta innehåll och reningseffekt kommer digitala sensorer att installeras.

Som vi tidigare berättat kommer en flytande våtmark att placeras i Södra Fladen, strax utanför våtmarken. Vi tackar Stiftelsen Peters Udde för ert finansiella bidrag. Installationen sker i mars/april och på flotten placeras plantor och biokol. Havsvatten pumpas upp till växterna och pumpningen drivs av solceller. Havsvattnet flödar genom plantorna där mikroorganismer tar upp t ex fosfor och därefter rinner det renade vattnet tillbaka till Östersjön.

Tillsammans med KTH och andra aktörer är vi på god väg att lansera Utö som en marin testbädd för utveckling och tester av processer, produkter och tjänster som skall fungera i marina och havsnära miljöer.

Initiativ Utö är även med som deltagare i “NetworkNature” ett initiativ för Nature-based Solutions med syfte skapa möjligheter för ett utvecklat lokalt, regionalt och internationellt samarbete för att maximera effekten och spridningen av naturbaserade lösningar. Projektet finansieras av EU-kommissionen under programmet Horizon 2020. Initiativ Utös våtmark vid Södra Fladen är ett av projekten som lyfts fram.

Vårt motto är HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Vi vill hjälpa till att återställa balansen i Östersjön. Det gör vi genom att

Anlägga fler våtmarker och öppna vattenvägar
Utveckla Utö som testbädd för marin forskning och utveckling
Arbeta för att vår IU-modell får spridning så att mångfalt fler Östersjöinitiativ sjösätts


Så här kan du stötta oss och Östersjön

Varje krona är viktig för oss. Blev det 30 kronor på lotten eller vill du ge en födelsedagspresent som gör skillnad? Kanske vill ditt företag vara med och bidra. Kontakta oss gärna.

Vårt Bg-nummer är 5295-7461

Vårt Swishnummer är 123 117 8250

Mejla gärna ditt namn och adress till med så skickar vi flaskan till dig.

Är det något som du undrar över eller något som du vill diskutera, tveka inte att höra av dig.

Bästa hälsningar, Robert Cederlund

Baltic Sea Water Talks 2022

Det förra inlägget handlade om begreppet Nature-based Solutions. Det var också temat för årets BSWT. I mina inledande ord sa jag så här: ”The theme of this conferense is Nature-Based Solutions for the Baltic Sea. Let me read three examples of actions taking place right now.

 1. The European Commission’s is focusing on NbS and states that these solutions are ”inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and economic benefits and help build resilience. Such solutions bring more, and more diverse, nature and natural features and processes into cities, landscapes, and seascapes, through locally adapted, resource-efficient and systemic interventions”

2. And as we speek, United Nations big climate meeting COP27 is taking place in Egypt, Sharm el-Sheik. Nature-based Solutions is one of the key topics.  A quote from the program: The UN Climate Change Conference provides a unique opportunity to reinforce the deep interlinkages between the climate change and biodiversity loss crises and the critical role that Nature-based Solutions can play in addressing both.

3. The IFRC, Red Cross and Red Crescent federation, is helping communities worldwide take steps to sustainably manage their natural environment to protect themselves from disaster risks. Quote: Our aim is for 100 National Societies to be putting in place nature-based solutions within their communities by 2025. Actions that protect, sustainably manage or restore an ecosystem in order to address societal challenges—such as disaster risk, climate change, food security, water security or human health.”

 På årets BSWT diskuterade bland annat:  

  • Är fler våtmarker nyckeln till vattenrening och cirkulär produktion?
  • Är Östersjön nästa fosforgruva?
  • Vilka nya teknologier väntar runt hörnet?
  • Vad krävs för att filantroper och näringsliv skall stötta. Kan forskning leda till nya affärsmodeller?

 Det blev koncentrerad och lyckad förmiddag. Ett flertal gäster uttryckte att de ville veta mer om ämnet och hur de kan stödja Initiativ Utö och KTH´s forsning. Om du vill kika på presentationer och panelsamtal så kommer de att finnas tillgängliga på Scandinavian Minds mediaplattform https://baltic-sea-water-talks.coeo.events/live

Vill du ge oss ditt stöd?

Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö finns för att kunna driva de miljöinitiativ vi har skapat. Intäkterna gör att vi kan garantera långsiktig skötsel och utveckling i många år framåt. Och vår målsättning är att skapa mångfalt fler miljöinitiativ för Östersjöns bästa. Därför ber vi nu om din hjälp och ditt bidrag. Varje krona är viktig men självklart blir vi lite extra glada för större gåvor. Tack vare BEWTR, en av våra företagspartners, har vi tagit fram en vattenflaska som är perfekt att ha med på utflykten eller vandringen. Om du bidrar med 1000 kronor eller mer är flaskan din. Den perfekta julklappen – eller hur!

Vårt Bg-nummer är 5295-7461 

Vårt Swishnummer är 123 117 8250 

Mejla gärna ditt namn och adress till  med så skickar vi flaskan till dig.

Är det något du undrar över eller något du vill diskutera så tveka inte att höra av dig.

Bästa hälsningar, Robert